روز پروين اعتصامی و تجليل از او با ...

امروز روز پروين اعتصامی  (لينک زندگی نامه)است. نمی دانم چرا مثل او در روزگار ما کم است؟ يا از ديدگان پر گناه ما خوبی ها فرار کرده اند اما می دانم که خواستن و چنگ زدن و تلاش کردن برای شدن به چنان شخصيت هايی برای ما جوانان گناه نيست بلکه انتخاب الگوی مناسب برای کشوری که در آستانه رشد و ترقی همه جانبه است يک وظيفه و بهتر بگويم يک مسئوليت است.

برای پروين فاتحه ای بخوانيم ...

 

برای پروين فاتحه ای بخوانيم ...

پروين اعتصامی در سال 1907 در تبريزبه دنيا آمد. ... (ادامه ی متن کليک کنيد)

اینکه خاک سیهش بالین است

/ 0 نظر / 30 بازدید